Home » อินทรีเหินเวหา (เจ้าทะเลทราย, #2) by เก้าแต้ม
อินทรีเหินเวหา (เจ้าทะเลทราย, #2) เก้าแต้ม

อินทรีเหินเวหา (เจ้าทะเลทราย, #2)

เก้าแต้ม

Published
ISBN :
Paperback
400 pages
Enter the sum

 About the Book 

อารบัส...อินทรีหนุมรูปงามผูมีนำใจเขากับราชสีหทะเลทรายตองแฝงตัวเขาไปในคายโจรหนากากดำเพือทำภารกิจตามหาพลอยสีเหลืองอินทรีหนุมไดพบกับ นีฮาห...นางโจรสาวผูเยอหยิงนางเหนวาเขาเปนศัตรู แถมยังเปนไสศึกทีตองจับตามองเหตุการณพลิกผันเมือทังคูตองแตงงานกันดMoreอาร์บัส...อินทรีหนุ่มรูปงามผู้มีน้ำใจเขากับราชสีห์ทะเลทรายต้องแฝงตัวเข้าไปในค่ายโจรหน้ากากดำเพื่อทำภารกิจตามหาพลอยสีเหลืองอินทรีหนุ่มได้พบกับ นีฮาห์...นางโจรสาวผู้เย่อหยิ่งนางเห็นว่าเขาเป็นศัตรู แถมยังเป็นไส้ศึกที่ต้องจับตามองเหตุการณ์พลิกผันเมื่อทั้งคู่ต้องแต่งงานกันด้วยความไม่เต็มใจความคลางแคลงใจนำมาซึ่งความขัดแย้งแต่สุดท้ายเพลิงปรารถนาที่ลุกโชนก็ทำให้ทั้งสองหนีหัวใจตัวเองไม่พ้น